Privacy & Algemene Voorwaarden


Wil je de uitgebreide (saaie) versie? Of to-the-point horen hoe het zit? Je hebt het druk genoeg, toch?


DE KORTE VERSIE

Privacy van onze klanten en de bezoekers van deze website is voor ons net zo belangrijk als onze eigen privacy. Zorgen dat de beveiliging op orde is, geen gegevens met anderen delen, de juiste afspraken met gegevensverwerkers en geen overbodige informatie bewaren. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, dan zal ik er alles aan doen om de schade te beperken, zo snel mogelijk in te (laten) grijpen en jou op de hoogte stellen. Gewoon zoals het hoort.


WIL JE DE UITGEBREIDE VERSIE LEZEN? SCROLL NAAR BENEDEN

Privacy & algemene voorwaarden - lange versie


UW Marketing Team is een handelsnaam van enilnO Studio.

enilnO Studio respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben zij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.


Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.


De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Deze website wordt beheerd door enilnO Studio

Als je gebruik maakt van de website van enilnO Studio en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens enilnO Studio kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief.


Cookies door enilnO Studio

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van Vimeo en Youtube.


Cookies door derden

Bij het bezoeken van onze website enilnostudio.nl worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

 • Google Adwords (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
 • Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
 • Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
 • Facebook (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking
 • Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video's)


Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van deze website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website
 • Invullen van formulieren
 • Aanmelden voor nieuwsbrief


Wat doen we met je gegevens?

enilnO Studio bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
 • Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het opbouwen van een contacthistorie;


Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. enilnO Studio streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.


Met wie deelt enilnO Studio jouw gegevens?

enilnO Studio gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.


Contact, mailing en/of reclame

Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.


Inzicht in jouw gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die enilnO Studio over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij enilnO Studio. Je kunt op basis van de uitkomsten enilnO Studio ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.


Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door enilnO Studio. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via info@www.uwmarketingteam.nl.


Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


Voldoet enilnO Studio aan de AVG?

Ja, wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we een SSL-certificaat op onze website, hebben we onze cookie- en privacymelding op de website aangepast, hebben we strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Daarnaast zijn we, waar nodig, verwerkersovereenkomsten aangegaan met de externe partijen die onze gegevens voor ons bewaren (de verwerkers). Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd in onze verwerkersovereenkomst.


Algemene NAW- en contactgegevens

Wanneer je een offerte bij ons aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van je opgeslagen:

• Bedrijfsnaam
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• e-mailadres
• Telefoonnummer
• Domeinnaam
• IBANnummer (automatische betalingen)

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, je onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en je te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die hebben laten zien dat je gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland.


Wijzigingen Privacy Statement

enilnO Studio behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Algemene voorwaarden -  lange versie


Artikel 1 Definities:

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: enilnO Studio, gevestigd te Dokter Klinkertweg 12A, 8025BS te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70221367 en vertegenwoordigd door eigenaar J.P. van der Hulst, hierna te noemen enilnO Studio.


enilnO Studio is een Online Marketing bureau dat zich heeft gespecialiseerd in conversie optimalisatie door middel van Marketing Automation. 

Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door enilnO Studio aangeboden diensten.

Opdracht: Iedere door enilnO Studio met de opdrachtgever te sluiten overeenkomst c.q. opdracht die betrekking heeft op de door enilnO Studio aangeboden diensten.


Artikel 2 Toepasselijkheid:

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en offertes waarbij enilnO Studio diensten aan een opdrachtgever levert, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met enilnO Studio, waarbij derden betrokken worden.

3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid hiervan wordt ook uitdrukkelijk door enilnO Studio van de hand gewezen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. enilnO Studio en opdrachtgever zullen indien dit het geval is in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling(en) in acht genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.

5. Indien enilnO Studio niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat enilnO Studio in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

6. enilnO Studio is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met opdrachtgever besproken.


Artikel 3 Offertes en overeenkomsten:

1. Overeenkomsten kunnen zowel monding, schriftelijk, als ook via een offerte tot stand komen.

2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Offertes van enilnO Studio zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

4. enilnO Studio kan gebruik maken van offertes, waarbij de geldigheidsduur steeds zal worden vermeld. Indien de geldigheidsduur niet wordt vermeld geldt hiervoor een termijn van 30 dagen.

5. Het enkel uitbrengen van een aanbieding verplicht enilnO Studio niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door enilnO Studio.

6. enilnO Studio kan niet aan offertes worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen bevatten.

7. Eventuele offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4 Algemene verplichtingen van partijen:

1. Opdrachtgever en enilnO Studio zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar, de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd, ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan enilnO Studio, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever en enilnO Studio zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.

3. enilnO Studio verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.


Artikel 5 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking:

Opdrachtgever verstrekt enilnO Studio tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.


Artikel 6 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1. enilnO Studio voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

2. Indien het nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht, heeft enilnO Studio het recht de dienst, geheel of ten delen, door derden uit te laten voeren. Dit geschiedt zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever. enilnO Studio doet hierbij zijn uiterste best om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteiten te bereiken.

3. enilnO Studio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Eventueel ingeschakelde derden dienen zelf voor een dekkende aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen.

4. Als door enilnO Studio of door enilnO Studio ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever zal enilnO Studio vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.


Artikel 7 Wijziging van de opdracht:

1.  Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt enilnO Studio in beginsel de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. enilnO Studio kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatief gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.

2. Eventuele aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien enilnO Studio deze schriftelijk heeft bevestigd.

3. Indien wijziging meerwerk ten gevolgen heeft, mag enilnO Studio de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen. enilnO Studio zal de opdrachtgever hier van te voren over inlichten. enilnO Studio brengt geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan hemzelf kunnen worden toegerekend.

4. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal enilnO Studio de Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. 

5. enilnO Studio behoudt zich het recht voor om wettelijk vastgelegde prijsstijgingen en onverwachtse redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering van deze opdracht, aan de opdrachtgever door te berekenen. enilnO Studio is verplicht eventuele prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.


Artikel 8 Auteursrecht en licentie:

1. Op elk werk van enilnO Studio is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.

2. Alle door enilnO Studio verstrekte informatie, aanbiedingen, offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen, of  andere stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van de opdracht en mogen door Opdrachtgever niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van enilnO Studio.

3. enilnO Studio behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die het toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. enilnO Studio heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. enilnO Studio behoudt hierbij het recht de geleverde materialen voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in zijn portfolio.

4. Indien enilnO Studio producten op basis van aanwijzingen van Opdrachtgever vervaardigt, staat Opdrachtgever ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.

5. De Opdrachtgever verkrijgt van enilnO Studio een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door enilnO Studio in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.

6. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.

7. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan de enilnO Studio.


Artikel 9 Betaling en incassokosten:

1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, op een door enilnO Studio aan te geven bankrekeningnummer.

2. Na het verstrijken van de betalingstermijn zal enilnO Studio een ingebrekestelling sturen met een laatste betalingstermijn.

3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is deze na de termijn van de ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast worden incassokosten ten bedrage van 15% van het factuurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van € 40,-.

4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 10 Klachten:

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, dan wel indien dit tijdstip later ligt, uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, kenbaar maken aan enilnO Studio en wel via telefoon (06-952592309) of e-mail (johan@www.uwmarketingteam.nl). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat enilnO Studio hier adequaat op kan reageren.

2. Eventuele klachten zullen door enilnO Studio binnen twee weken beantwoord worden. Daargelaten de situaties waarin dit niet mogelijk is. Indien dit het geval is deelt enilnO Studio dit zo spoedig mogelijk mede en doet hij zijn uiterste best om zo spoedig mogelijk alsnog te reageren.

3. Indien een klacht – naar de mening van enilnO Studio – gegrond is, zal enilnO Studio de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is enilnO Studio aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 11.


Artikel 11 Aansprakelijkheid:

1. enilnO Studio is slechts aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van enilnO Studio bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst c.q. opdracht indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van enilnO Studio.

2. enilnO Studio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3 . Opdrachtgever vrijwaart enilnO Studio voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van enilnO Studio door Opdrachtgever of door een ander aan wie Opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of aantoonbare grove schuld van enilnO Studio.

4. enilnO Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat enilnO Studio is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5. De aansprakelijkheid van enilnO Studio is beperkt tot éénmaal de hoogte van het betreffende factuurbedrag, dan wel de periode van het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft.


Artikel 12 Geheimhouding:

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het (soort) informatie.


Artikel 13 Overmacht:

1. enilnO Studio is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtgever, enilnO Studio hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak  van de overmacht.

3. enilnO Studio heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

4. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van enilnO Studio het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.


Artikel 14 Opschorting en ontbinding:

1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan enilnO Studio worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan enilnO Studio zijn verstrekt, heeft enilnO Studio het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 15 Geschillen:

1. In geval van geschillen die voortkomen uit een overeenkomst tussen Opdrachtgever en enilnO Studio, of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.

2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.


Artikel 16 Toepasselijk recht:

Op elke opdracht tussen enilnO Studio en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. De bevoegde rechter zal zijn de rechter in het arrondissement Gelderland, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten.

>

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten